Penanshin Shipping Thailand

Resume Online

Penanshin Shipping Thailand
ใบสมัครงาน
 
    APPLICATION FORM EMPLOYMENT
ตำแหน่งที่สมัคร:
Position Applied For:      1.   2.
เงินเดือนที่ต้องการ:
Salary Expectation:            บาท / เดือน
(Upload ได้เฉพาะไฟล์ JPG,JPEG,PNG เท่านั้น!)
ชื่อ - สกุล (ไทย): ชื่อเล่น:
Full Name (Thai):      Nick Name:
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ): อีเมล:
Full Name (English):      E-mail:
ที่อยู่ปัจจุบัน:
Present Address:     
โทรศัพท์ที่บ้าน: โทรศัพท์สำนักงาน อื่นๆ:
Tel Home:      Tel. Office:
อายุ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
Age
Height
Weight
ประวัติส่วนตัว
วันที่/เดือน/ปีเกิด: เชื้อชาติ: สัญชาติ: ศาสนา:
Date of Birth:      Nationality: Race: Religion:
ภูมิลำเนาเดิม: กรุ๊ปเลือด: โทร:
Former Address:      Blood: Tel:
เพศ: บัตรประชาชนเลขที่: ออก ณ เขต: วันที่หมดอายุ:
Sex:      ชาย หญิง ID Card No: Issued Office : Expire Date:
สถานภาพ: โสด: มีครอบครัวแล้ว: หย่าร้าง: ม่าย:
Status:      Single: Married: Divorce: Widowed:
สถานะทางทหาร: ปลดประจำการ: จะถูกเรียกใน พ.ศ. ได้รับการยกเว้น
Military Service:      Discharged: To be call when: Exempt:
เหตุผลที่ได้รับการยกเว้น:
Reason for exemption:     
ชื่อ-สกุล (เดิม) คู่สมรส: อาชีพ: จำนวนบุตร:
Spouse 's Name:  Occupation: No. of children:
สถานที่ทำงานคู่สมรส: ตำแหน่ง: โทร:
Spouse's office:  Position: Tel:
ประวัติครอบครัว
ชื่อสกุล
ความสัมพันธ์
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานศึกษา/ที่บ้าน
Full Name
Relation
Age
Occupation
Address of office/institution/home
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กรณีฉุกเฉินติดต่อคุณ: ความสัมพันธ์: โทร:
Emergency case contact to:  Relationship: Tel:
ที่อยู่/สถานที่ทำงาน: โทรที่ทำงาน:
Address/Office:  Tel.Office:
ประวัติการทำงาน ( จากปัจจุบันถึงเริ่มต้น ตามลำดับ )
Employment Record ( Starting with your present employer )
ชื่อสถานที่ทำงาน / ที่ตั้ง
Name of Employer / Address
จำนวน
ระยะเวลาทำงาน (ด/ปี)
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
พนักงาน
Starting from (M/Y)
Position
No. of
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
employee
Start
Finish
Starting Position
Last Position
 1 ชื่อที่ทำงาน:
ประเภทธุรกิจ: 
 Name of Employer (Present):
Business: 
 
 
 ที่ตั้ง:
โทร: 
 Address:
Tel: 
 
 

อัตราเงินเดือน
Salary
หน้าที่ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย โดยสังเขป
Last duites & Responsibilities
ชื่อผู้บังคับบัญชา
Report to
สาเหตุที่ลาออก
Reason for leaving
เริ่มต้น
สิ้นสุด
Starting Salary
Last Salary
 

ชื่อสถานที่ทำงาน / ที่ตั้ง
Name of Employer / Address
จำนวน
ระยะเวลาทำงาน (ด/ปี)
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
พนักงาน
Starting from (M/Y)
Position
No. of
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
employee
Start
Finish
Starting Position
Last Position
 2 ชื่อที่ทำงาน:
ประเภทธุรกิจ: 
 Name of Employer (Present):
Business: 
 
 
 ที่ตั้ง:
โทร: 
 Address:
Tel: 
 
 

อัตราเงินเดือน
Salary
หน้าที่ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย โดยสังเขป
Last duites & Responsibilities
ชื่อผู้บังคับบัญชา
Report to
สาเหตุที่ลาออก
Reason for leaving
เริ่มต้น
สิ้นสุด
Starting Salary
Last Salary
 

ชื่อสถานที่ทำงาน / ที่ตั้ง
Name of Employer / Address
จำนวน
ระยะเวลาทำงาน (ด/ปี)
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
พนักงาน
Starting from (M/Y)
Position
No. of
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
employee
Start
Finish
Starting Position
Last Position
 3 ชื่อที่ทำงาน:
ประเภทธุรกิจ: 
 Name of Employer (Present):
Business: 
 
 
 ที่ตั้ง:
โทร: 
 Address:
Tel: 
 
 

อัตราเงินเดือน
Salary
หน้าที่ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย โดยสังเขป
Last duites & Responsibilities
ชื่อผู้บังคับบัญชา
Report to
สาเหตุที่ลาออก
Reason for leaving
เริ่มต้น
สิ้นสุด
Starting Salary
Last Salary
 

ผลความสำเร็จในงานที่ได้รับการยกย่อง Achievement for Working
ชื่อบริษัท
Company
ผลงาน
Performance
ผลความสำเร็จ
Achievement
ระยะเวลา
Period
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ประวัติการศึกษา Education
ระดับการศึกษา
Level
ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง
Institution
ตั้งแต่ปี-ปี
From-to
วุฒิการศึกษา
Degree
สาขา
Major
เกรด
GPA
ประถมศึกษา Primary School
มัธยมศึกษา High School
มหาวิทยาลัย University
อื่น ๆ Others
กิจกรรมที่เคยทำใน-นอกสถานศึกษา:
Activities in-out College / University:
ความสามารถพิเศษ Special Abilities
ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language
ระบุว่า : พอใช้ / ดี / ดีมาก
Specify : Fair / Good / Excellent
ระบุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เป็น
Computer Program
ระบุเครื่องใช้สำนักงานที่ท่านสามารถใช้เป็น
Office equipment
พูด
อ่าน
เขียน
Speaking
Reading
Writing
1.
2.
3.
การฝึกอบรมดูงาน Training Course , Job
ชื่อหลักสูตร
Course
ระยะเวลา
Duration
จัดโดย
Organized by
สถานที่
Vanue
1.
2.
3.
4.
งานอดิเรก / กีฬา:
Hobbies / Sport :
ใบอนุญาตขับรถยนต์ เลขที่ / Driving License No:
ประเภท / Type:
รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ / Car / Motercycle: ไม่มี มี
เลขทะเบียนรถ / Plate No:
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ Persons other than relatives who can be contacted
ชื่อ-สกุล
Full Name
ความสัมพันธ์
Relationship
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่
Firm Address
ตำแหน่ง
Position
โทรศัพท์
Tel
1.
2.
3.
ข้อมูลเพิ่มเติม Miscellaneous
 คุณเคยต้องโทษทางแพ่ง หรือ อาญาหรือไม่:
 Did you have any criminal or civil record ?:
ไม่เคย / No. เคย / Yes Explain. ระบุ
 คุณเคยสมัครงานหรือทำงานกับบริษัทมาก่อนหรือไม่:
 Have you ever applied to this company ?:
ไม่เคย / No. เคย / Yes Explain. ตำแหน่ง
 คุณเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่:
 Have you ever been seriuosly ill or contracted with contagious disease ?:
ไม่เคย / No. เคย / Yes Explain. ระบุ
 ท่านจะอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามไปยังนายจ้างเดิมของท่านได้หรือไม่:
 May we contact your past empolyer ?:
ได้ / Yes. ไม่ได้ / No , Because. เพราะ
 บุคคลในบริษัทที่ท่านรู้จัก:
 Relatives or friends working in this company:
ไม่มี / No. มี / Yes. ชื่อ
 ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่:
 Date available to start work:
ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ Additional informationyou may wish to insert